Suunnittelupalvelut yhteistyössä alan erikoisosaajien kanssa

Olen erikoistunut suunnittelutyössäni veneiden ja muiden tuotteiden muotoilumallinnukseen sekä valmistussuunnitteluun. Toimin tiiviissä yhteistyössä teollisen muotoilijan, hydrodynaamikon tai muun alan erikoisosaajan kanssa. Myös avoin keskustelu asiakkaan kanssa on tärkeää suunnittelun etenemisessä ja toivottuun lopputulokseen pääsemisessä.

Ota yhteyttä

TUOTEKEHITYS JA KONSEPTISUUNNITTELU

Tuotekehitys alkaa tavoitteiden määrittelystä ja ideoimisesta ja etenee konseptin suunnitteluun, kehittelyyn sekä arviointiin. Konseptisuunnittelu koostuu uusien tuoteideoiden 3D-mallinnuksesta sekä esityskuvien teosta myyntiä, markkinointia ja jatkokehitystä varten.

Tuotekehityksessä alun ilmaan piirretyt hahmot jalostuvat paperiluonnosten kautta virtuaalimalleiksi ja toimiviksi prototyypeiksi. Tuotekehitys tapahtuu tiimityönä, jonka onnistumisessa oikean ammattilaisryhmän kokoaminen on olennaista. Lopuksi tuotekehityksen tuloksena syntynyt tuoteidea kehitetään tuotantovalmiiksi.

Tuotekehityksen kohteena voi olla uutuustuote tai vanhan mallin parantaminen. Yhteisinä nimittäjinä ovat hankalat muodot, joissa yhdistyy sekä esteettisyys että käytännöllisyys, esimerkkinä mainittakoon hands free -korvanapit, veneet sekä laivojen vedenalaiset osat.

MUOTOILUMALLINNUS

Suunnittelun lähtöaineistona voivat olla käsivaraisluonnokset tai vain ilmaan piirretyt viivat. Työkaluna on Creo (Pro/Engineer) -ohjelmisto, jonka versio päivitetään asiakkaiden kanssa samanaikaisesti. Tämä takaa mahdollisimman hyvän yhteensopivuuden. Käytössä on myös eDrawing-apuohjelma, jonka avulla näytöllä pyöritettävän 3D-mallin voi toimittaa asiakkaalle, vaikka asiakkaalla ei olisikaan omaa 3D-ohjelmistoa.

MEKANIIKKASUUNNITTELU

Mekaniikkasuunnittelu on tuotesuunnittelua, josta lopputuotteena syntyy aineisto varsinaista tuotantoa ja ostoa varten (esim. leikkausgeometriat laserleikkurille, kokoonpanoohjeet tuotantoon, hankintalistat ostoon).  Suunnittelussa otetaan huomioon materiaalit, kokoonpantavuus sekä muut tekijät, jotka vaikuttavat tuotantomääriin ja käyttökohteisiin. 

Suunnittelu tehdään aina 3D-CAD -ohjelmilla. Creo:n lisäksi voidaan käyttää Solid Works -ohjelmistoa asiakkaan niin halutessa.

LAIVAN RUNKOSUUNNITTELU JA ULOSLYÖNTI

Runkosuunnittelu ja uloslyönti tuottavat aluksen valmistuksessa tarvittavien osien leikkausmuodot ja niiden koontiohjeet. Uloslyönti siis pitää sisällään oikean kokoiset ja muotoiset palat, joista itse alus rakennetaan. Lähtöaineistona ovat asiakkaan ideat, tarpeet ja hydrodynaamikon laskelmat.

LAIVAN JA VENEEN RUNKOMUODON TASOITUS

Laivateorialaskelmien mukainen runkomuoto pitää vielä viimeistellä ja tasoittaa, jotta se olisi helposti valmistettavissa ja vielä kauniin näköinen. Alumiinin käsittely vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta se saadaan taivutettua halutun näköiseksi ja muotoiseksi.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Insinööritoimisto Petteri Oy (Y-0968073-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Petteri Salminen
+358 50 520 1973
petteri.salminen@petteri-oy.com

Henkilörekisterin nimi

Insinööritoimisto Petteri Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Insinööritoimisto Petteri Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
petteri.salminen@petteri-oy.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna